Volgende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle groothandels/wholesale aankopen en opdrachten.

Een gedrukt exemplaar van de voorwaarden kunt u aanvragen via email.

 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de

 

VOF Andrea Faber Mode Accessoires,

statutair gevestigd te Haarlem

kantoorhoudende te 2011TM Haarlem,

Zijlstraat 93.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam , onder nummer 37066503.

 

1.Geldigheid

1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden beheersen samen met de inkooporder en andere documenten of specificaties waarnaar hierin verwezen wordt (tezamen hierna genoemd “het contract”) exclusief de contractuele relatie tussen koper (hierna genoemd “de klant” en de VOF Andrea Faber Mode Accessoires (hierna genoemd “de leverancier”).

1.2 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn bindend en worden bij de klant als bekend verondersteld en door de klant geaccepteerd door ondertekening van de inkooporder.

1.3 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleren boven andere voorwaarden en de klant wijst uitdrukkelijk zijn eigen algemene inkoopvoorwaarden van de hand.

 

2.Inkooporders

2.1 De leverancier verstrekt een orderbevestiging aan de klant in verband met het door de klant uitgeven van een inkoop order. Eerst na uitgeven van deze orderbevestiging geldt de inkooporder.

2.2 Tot en met 8 dagen na de datum waarop de orderbevestiging is verstrekt zijn leverancier en klant vrij om schriftelijk wijzigingen aan te brengen in de inkooporder of om de koop te annuleren. Indien een van de partijen wijzigingen aanbrengt in de inkooporder binnen deze termijn, zal de leverancier een nieuwe orderbevestiging verstrekken. Dit betekent echter niet dat een nieuwe periode van 8 dagen ingaat waarin wijzigingen kunnen worden aangebracht.

2.3 in het algemeen wordt de inkooporder bindend nadat de periode van 8 dagen , die volgt op de verstrekking van de orderbevestiging, is verlopen. Indien de bestelling echter betrekking heeft op goederen die op voorraad zijn dan is de bestelling onmiddellijk bindend.

2.4 Indien inkooporders of orderbevestigingen gebaseerd zijn op informatie die verstrekt is door de klant, dan mag leverancier aannemen dat die informatie juist is.

 

3.Annulering van inkooporders en beëindiging

3.1 Indien een inkooporder bindend is mag de klant de inkoop order schriftelijk opzeggen tegen betaling aan leverancier van een vergoeding ineens voor haar verliezen ten bedrage van 30% van de koopprijs van de geannuleerde inkooporder. Beslaat die annulering een aanmerkelijk deel van de inkooporder dan is de leverancier gerechtigd de gehele inkooporder als geannuleerd te beschouwen, en is klant over het gehele inkoopbedrag van die order de 30% vergoeding verschuldigd.

3.2 Het recht van de klant op annulering van de inkooporder heeft slechts betrekking op zogenaamde collectieorders waarbij datum van order en leveren niet gelijktijdig vallen. Vermelde annuleringen zijn niet van toepassing op orders voor artikelen die uit voorraad leverbaar zijn en evenmin voor artikelen die speciaal op verzoek van de klant geproduceerd worden.

3.3 Leverancier is gerechtigd om inkooporders voor toekomstige leveringen te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving indien de klant achterloopt met de betaling van facturen of schulden aan leverancier of indien leverancier informatie heeft verkregen over betalingsproblemen bij andere leveranciers van de klant of indien de klant tekortschiet in de nakoming van een andere verplichting uit hoofde van dit contract.

3.4 Indien de leverancier een inkooporder annuleert, ingevolge artikel 3.3 of 3.5 van deze voorwaarden dan is de leverancier automatisch gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving, tot een financiële vergoeding ineens ten bedrage van 30% van de koopsom te eisen, voor de geannuleerde of beëindigde inkooporder..

3.5 De leverancier mag haar eigen verplichtingen voortvloeiende uit een inkooporder opschorten of een inkooporder onmiddellijk beëindigen, indien een klant betrokken is bij een faillissementsprocedure, vereffeningsprocedure of een soortgelijke procedure of indien beslag is gelegd op vermogensbestanddelen van de klant of indien deze zich in een situatie bevindt waarin de wet voorschrijft dat de schulden onmiddellijk opeisbaar worden of wanneer de leverancier duidelijke aanwijzingen heeft gekregen over betalingsproblemen bij een of meerdere andere leveranciers of indien hij zijn ondertekening betwist. Subsidiair is leverancier gerechtigd om de goederen tegen vooruitbetaling te leveren.

 

4. Levering

4.1 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden en het risico voor de goederen wordt geacht te zijn overgegaan op de klant, wanneer de goederen aan een onafhankelijke goederenvervoerder zijn overgedragen. Leverancier is gerechtigd om de klant kosten in rekening te brengen voor het transport.

4.2 Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan leverancier kiezen dit te leveren dan wel eerst te leveren wanneer een groter deel of de gehele bestelling gereed is, onverminderd het overige wat in dit artikel bepaald is.

4.3 De leveringsdatum, die staat vermeld in de orderbevestiging, is slechts een schatting van periode waarin de goederen gepland staan geleverd te worden. Leverancier is gerechtigd om te leveren voor of na de geplande periode, zonder schadeplichtig te zijn. In elk geval ontslaan bijzondere omstandigheden, waaronder mede begrepen werkstakingen, uitsluitingen, gebrek aan arbeidskrachten en/of grondstoffen, alles zowel in eigen bedrijf al bij derden, van wie de produkten betrokken of vervoerd worden en voorts door alle overige oorzaken die buiten schuld of toedoen zijn van de leverancier, de leverancier van enige verplichting tot nakoming van de levertijd, in ieder geval zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan.

4.4 Een vertraging ten aanzien van een levering geeft de klant geen recht om daaropvolgende leveringen of inkooporders te annuleren.

4.5 Hoewel de leverancier zich in redelijkheid inspant om ervoor te zorgen dat de geleverde produkten overeenkomen met de bestelde goederen kan leverancier niet garanderen dat de geleverde goederen volledig identiek zijn aan het bij order getoonde monster alsmede qua maten,aantallen en kleuren, op voorwaarde dat de afwijking niet als aanzienlijk aan te merken is in vergelijking met de specificaties in de inkooporder.

4.6 Afwijkingen in leveringen en levertijden geven de klant niet het recht om maatregelen te nemen tegen leverancier. De klant doet afstand van alle rechtsmiddelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht om schadevergoeding te eisen voor directe of indirecte verliezen zoals maar niet beperkt tot winstderving, omzetverlies, verlies van klanten of het recht om korting te eisen, etc.

 

5.Betalingsvoorwaarden.

5.1 Leverancier reikt een factuur uit wanneer de goederen worden verzonden vanuit het magazijn van leverancier. Tenzij anders schriftelijk vermeld, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen, gerekend vanaf de datum waarop de factuur uitgereikt is.

5.2 Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

5.3 Het volgende geldt wanneer de klant op de vervaldag in gebreke is met betaling:

5.3.1 Ieder gefactureerd bedrag zal automatisch en zonder formele kennisgeving van leverancier aan de klant worden vermeerderd met een vertragingsrente van 3% per maand, te betalen aan leverancier tot de dag der algehele en daadwerkelijke voldoening. Iedere aangevangen maand wordt beschouwd als een volledige maand.

5.3.2 De klant is een vergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag verschuldigd, met een minimum van 75 euro per factuur voor administratie-, aanmanings- en buitengerechtelijke incassokosten, zonder dat een formele kennisgeving van leverancier aan de klant vereist is.

5.3.3 De klant verliest het recht op een eventuele korting

5.3.4 Alle kosten voor een incassoprocedure die door een gespecialiseerd incasso bureau worden gemaakt teneinde (een deel van) achterstallige betalingen te vorderen en te innen, zijn geheel voor de klant, onverminderd de betalingsverplichtingen uit artikel 5.3.1 en 5.3.2.

5.4 De klant is niet gerechtigd tot verrekening met facturen uitgereikt door leverancier en de klant is niet gerechtigd om een deel van de koopprijs onder zich te houden vanwege tegenvorderingen.

5.5 Bedragen die aan de leverancier betaald zijn, worden als eerste gebruikt om de oudste openstaande schulden van de klant aan leverancier te betalen, inclusief gekweekte rente daarop en bijkomende kosten.

5.6 Voorafgaand aan levering is leverancier gerechtigd om de prijs van een reeds door de klant geplaatste order te verhogen indien de kosten van leverancier hoger zijn door omstandigheden buiten de macht van leverancier, zoals echter niet beperkt tot, valutaschommelingen, valutabeperkingen, veranderde importheffingen, verhoogde douanetarieven, toegenomen prijzen van grondstoffen, toegenomen productiekosten, etc. Leverancier zal de klant altijd zo snel als redelijkerwijs mogelijk, op de hoogte stellen van een dergelijke prijsverhoging en de klant is gerechtigd om de bestelling van het betreffende produkt door middel van een schriftelijke kennisgeving te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van de nieuwe prijs. Bij gebreke van een dergelijke annulering wordt de klant geacht de nieuwe prijs stilzwijgend te hebben aanvaard.

 

6. Eigendomsrecht

6.1 Zolang de klant niet het volledige bedrag van de vordering met eventuele bijkomende kosten en een eventuele vordering van leverancier wegens toekenbare tekortkoming van de klant, ter zake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt leverancier zich de eigendom van de zaken voor.

6.2 In alle gevallen blijft het intellectuele eigendom van ontwerpen, modellen, specifieke materiaal- en kleurcombinaties ten alle tijde bij leverancier.

 

7.Reklames en retouren

7.1 Zichtbare gebreken dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de goederen door de klant , schriftelijk aan leverancier vermeld te worden, met gedetailleerde omschrijving van de gebreken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclamatie vervalt.

7.2 Slechts na afstemming met de leverancier en na eenduidige toestemming van de leverancier mogen artikelen met gebreken worden geretourneerd aan leverancier. Wanneer voorhanden wordt een vervangend artikel aan klant gestuurd of naar keuze van leverancier een creditnota.

 

8.Geschillen en rechtskeuze

8.1 Op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

8.2 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door naar keuze van de leverancier, het scheidsgerecht van de Kamer van Koophandel en Fabrieken of door de bevoegde rechter van een arrondissement nader te bepalen door leverancier, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

 

Haarlem, najaar 2012.

 

 

© 2014 - 2024 Place du Soleil | sitemap | rss